Kronisk Obstruktiv Lungelidelse (KOL)

Kronisk Obstruktiv Lungelidelse (KOL) er en kronisk lungelidelse der ligesom astma giver obstruktiv lidelse med ekspiratoriske gener.

Rygerlunger COPD

Ætiologi

Der sker et aldersrelateret tab af lungefunktion, men ved rygning accelereres dette fordi der nedbrydes elastin i lungevævet, hvilket gør det mindre elastisk. Dette giver en kronisk obstruktiv lungelidelse.

Diagnose

KOL er defineret ved FEV1/FVC<70% og manglende reversibilitet ved spirometri, dvs. opnår ikke stigning på over 12% i FEV1 efter indgift af bronkodilaterende inhalation (f.eks. beta2 agonist).

A-gas vil typisk vise kronisk hyperkarpni der er renalt kompenseret. SAT vil typisk ligge i området 88-92% og det er okay. Hvis der gives for meget ilt er der risiko for at forværre hyperkarpni.

Inddeles i 4 stadier afhængig af værdien af FEV1:

  • Stadium 1: FEV1>80% af forventet værdi
  • Stadium 2: FEV1 mellem 50% og 80% af forventet værdi
  • Stadium 3: FEV1 mellem 30% og 50% af forventet værdi
  • Stadium 4: FEV1<30% af forventet værdi

KOL kan vise sig ved KOL i exacerbationer, hvor der sker en akut forværring i KOL tilstand. Her ses der mere dyspnø, mere hoste, mere ekspektorat og behov for øget medicin.

Behandling

KOL behandles generelt med LABA og LAMA inhalationer. Ved mange akutte exacerbationer kan anvendes ICS i stedet for LAMA. Herudover gives også årlige influenzavaccinationer. Råd om rygestop, da det er den eneste måde at stoppe det accelererende tab af lungefunktion. Der kan også henvises til KOL rehabilitering.

Ved KOL i exacerbationer gives ilt, idet der stiles efter en SAT på over 90%. Vær opmærksom på at målet ikke er for højt, da KOL pt. i forvejen er vant til at ligge lavt i SAT. For høj SAT kan føre til en akut forhøjelse af kuldioxid.

Der gives også beta2 agonister (bricanyl) og antikolinergika (atrovent) på maske. Endelig kan der gives systemisk prednisolon. Der kan gives antibiotika, hvor der typisk vælges cefuroxim og amoxacillin med clavulansyre.

Der kan være behov for NIV behandling eller intubation. Der er typisk indikation for NIV ved lav pH og høj kuldioxid, dvs. ved en respiratorisk acidose. Vigtige kontraindikationer til NIV er pneumothorax, bevidsthedspåvirkning og shock – pneumothorax skal være udelukket ved rtg. thorax eller der skal ikke være klinisk mistanke til pneumothorax. Typiske startindstillinger for NIV er IPAP 10-12, EPAP 4 og ilttilskud på 2-10 l/min til SAT>90%. Der gentages a-punktur 0,5-1 time efter opstart og justeres efter behov. Forskellen mellem IPAP og EPAP er den hjælp NIV aflaster respirationsmuskler med, og ved ophobning af kuldioxid skal forskellen være større.

Hjemmeilt kan der være indikation for ved lav pO2. Hvis pO2 < 7,3 er der indikation for hjemmeilt titrerende op til 8,0. Skal løbende kontrolleres med a-gas, idet der er særlig opmærksomhed omkring pCO2. Ilten skal bruges mindst 15 timer i døgnet og dosis er typisk 1 L ilt/min.

Differentialdiagnoser

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>