Overblik over sygdomme og behandling

Her er en liste med vigtige lægemidler og behandlinger for bestemte sygdomme.

Sygdom Klinik Diagnose Behandling
1. grads AV-blok Forlænget PQ-interval på EKG Ingen
2. grads AV-blok Mobitz 1: Længere og længere PQ interval indtil QRS kompleks falder helt ud.
Mobitz 2: Flere p-takker end QRS komplekser
Ingen ved Mobitz I, pacemaker ved Mobitz II
3. grads AV-blok Ingen sammenhæng mellem p-takker og QRS komplekser Atropin. Pacemaker.
Addisons disease/Addisons krise Træthed, muskelsvækkelse, smerter, appetitløshed, vægttab, kvalme, svimmelhed, hyperpigmentering, oligomenore, nedsat kønsbehåring og seksuallyst ved Addisons sygdom.

Lavt BT, mavesmerter, feber, opkast og bevidstløshed ved Addisons krise.

Paraklinik: Lav cortisol, lav/høj ACTH.
Synacthentest (Kunstigt ACTH stimulerer binyrebarken. Hvis effekt er den primær, ellers sekundær).
Steroid (hydrocortison, prednisolon) ved både primær og sekundær. Ved primær også aldosteron.

Ved krise: Isoton NaCl og steroid (hydrocortison).

Akromegali Større fødder og fingre, mere markante ansigtstræk, vægtøgning. Desuden hypertension, diabetes, struma, kardiomyopati. Hos børn gigantisme. Høj GH og IGF-1, hyperprolaktinæmi. Diagnosticeres ved OGTT-test og samtidig måling af IGF-1 og GH. Transphenoidal operation
AKS Retrosternale smerter, også i hvile, med udstråling til skulder. Troponiner. EKG (STEMI vs non-STEMI) MONA.
STEMI: Akut KAG med PCI, UFH.
non-STEMI: Subakut KAG med PCI, LMH hvis ikke AK-behandling.
CABG ved 3-karsygdom.
Akut interstitiel nefrit (AIN) Nedsat nyrefunktion, behandling med lægemidler eller infektioner. Nyrebiopsi vil vise inflammatoriske forandringer. Seponere lægemidler.
Akut nyresvigt Anoreksi, kvalme, opkast, gastrointestinal blødning, encefalopati, træthed, påvirket sensorium, uræmiske trækninger. Lav diurese. Høj Hb og albumin. Høj kreatinin og karbamid. Afhænger af årsagen.
 Alports syndrom  Træthed, synsproblemer. Familiære tilfælde X-bunden arvegang. Hæmaturi, nyresvigt, proteinuri.  Nyrebiopsi, immunoflouroscens og kromosomundersøgelse. Antihypertensiva. Dialyse. Ender ofte med nyretransplantation.
Amenorrhea Udebleven menstruation. Screening for problemer med alle hypofysehormonakser samt primær ved gonaderne. Anoreksi. Afhænger af årsagen
AML Træthed, bleghed, blødninger, blå mærker, tendens til infektioner hos ældre mennesker. Blodprøve viser anæmi, trombocytopeni og leukocytose. Knoglemarvsprøve viser tilstedeværelse af blaster. Flowcytometri viser der er tale om myeloblaster. Tyrosinkinasehæmmere hos ældre. Allogen knoglemarvstransplantation hos yngre. Kan nogle gange kureres med intensiv kemoterapi.
Amyeloidose Nefrotisk syndrom, nyresvigt. Rammer hyppigst nyrer, men kan ramme mange organer. Biopsi viser ophobning af amyeloider. Kemoterapi og autolog stamcelletransplantation
Anafylaktisk shock Hyperakut vejrtrækningsbesvær med kredsløbspåvirkning. Anamnese med allergener. Tryptase 15-180 minutter efter, sammenlign med 24-48 timer. 0,3 mg Adrenalin. Steroid (Solucortef). Antihistaminer.
Angina pectoris (stabil) Retrosternale smerter, ikke i hvile, med udstråling til skulder. EKG, ekko. NTG-reversibilitetstest. CCS/EHRA score.
Hjerte-CT.
Trombocythæmmere (ASA). Antianginøs behandling (NTG). KAG+PCI ved signifikant stenose.
Angioødem Ødemer lokalisere til ansigt, genitalia og ekstremiteter. Ofte urticaria. Behandles ofte med ACE-hæmmer. Klinisk diagnose Antihistamin (også bradykinin-medieret) og steroid (prednisolon). Ved svære tilfælde 0,3 mg adrenalin i.m.
Anorexia nervosa Tilsigtet vægttab. Forvrænget kropsopfattelse eller opfattelse til mad. Meget motion. Anvendelse af laksantia eller opkast. Vægttab til under 15% under normalvægt, Undgå fed mad, Forstyrret kropsopfattelse, endokrine forstyrrelser. Psykoedukation og vægtforøgelse.
Aortaaneurismer Pulserende udfyldning. CT. Symptomatisk AA/Rumperet AA = Akut operation. Asymptomatisk AA = Vent og se.
Antihypertensiva.
Aortadissektioner Retrosternale smerter, udstråling til ryggen. Som det værst tænkelige AKS. CT. Stanford type A og B. Smertestillende, antihypertensiva. Akut operation ved Stanford type A.
ALL Træthed, bleghed, blødninger, blå mærker, tendens til infektioner, vægttab hos børn.Blodprøve viser anæmi, trombocytopeni og leukocytose. Knoglemarvsprøve viser tilstedeværelse af blaster. Flowcytometri viser der er tale om lymfoblaster. Kemoterapi.
Allergisk alveolit Allergisk reaktion overfor svampesporer, bakterier, dyreproteiner og andet animalsk støv – især fugle. Influenzalignende symptomer, så hoste og dyspnø og til slut lang periode med dyspnø, hoste, træthed og vægttab. Inspiratorisk krepitation. Restriktiv lungelidelse med nedsat diffusionskapacitet. HRCT viser lungeparenkymsygdom. BAL viser overvægt af lymfocytter. Sanering af allergener. Steroider (prednisolon). Anmeldelse af mulig erhvervssygdom.
Anti-GBM glumerulonefrit Nyreinsufficiens. Ved lungesymptomer kaldes den Goodpasterous syndrom. Nyrebiopsi, Immunfluoroscens. Fund af Anti-GBM. Immundæmpende (prednisolon).
ALS Progredierende symptomer, affektion af motorneuroner både i hjerne/hjernestamme og i medula spinalis. MR af hjerne og medulla. Symptomlindrende og funktionsbevarende.
Apopleksi/TCI Akut neurologiske udfald. CT. Altid ilt og væske. Ved iskæmisk årsag bolus med ASA og der overvejes trombolyse eller trombektomi. Efterfølgende profylakse med trombocythæmmer (Clopidogrel).
Appendicit Smerter i højre fossa iliaca, peritoneal reaktion, forhøjet CRP. Observation 6-12 timer. Appendektomi ved peritoneale reaktioner.
Amotio retina (Nethindeløsning) Nærsynethed, pludselig synstab, ældre. Visus, synsfeltsundersøgelse, oftalmoskopi. Afgørende om makula er ramt. Laserbehandling
Analatresi Manglende Mekonium. Dårlig trivsel. Konstatering af manglende endetarm. Operation
Anæmi ved kronisk sygdom Kronisk sygdom. Normocytær anæmi. Nedsat Hb, lav jern (har ikke jernmangel). Ferritin er normal/høj. Velbehandlet kronisk sygdom. Ved nefrogen anæmi gives EPO. Skal ikke have jern (og det vil ikke virke).
Arterielle sår Gule og sorte sår på fødder Klinisk. AB-index. Pulsforhold. BT. BS-kontrol. Skyldes aterosklerose, så pt. skal revaskuleres.
Arteritis temporalis Hovedpine, smerter i tindingeregion, tyggeclaudicatio, synsproblemer Forhøjet SR. Biopsi. Steroid (prednisolon) i flere år
Artiritis urica Ledhævelse der rammer storetå, knæ, ankel, fingre og albue. Smerter, varmt, rødt og hævet. Hyppig monoartrit. Ledpunktur hvor man vil se uratkrystaller. Evt. forhøjet S-urat (men udelukker ikke). Masser af frugt og grøntsager, fedtfattig mælkeprodukter. NSAID og prednisolon ved anfald. Allopurinol som forebyggende ved gentagne anfald.
Ascites Hurtig vægtøgning, udspilet abdomen. UL viser væske i abdomen. Ascitespunktur til M+D+R. Amylase. Sammenlign konc. i ascitesvæske og blod – kan skelne mellem leverårsag og pancreasårsag. Ved tumormistanke skal tumor findes. Loopdiuretika, saltrestriktion. Alkoholafholdenhed.
Asfyksi Udfra apgarscore ved fødslen Apgar score 1 og 5 minutter efter fødslen. Hvis under 8, hvert 5. minut. Scorer hjerteaktion, respiration, farver, reflekser og tonus. Let asfyksi = Apgar 4-7. Svær asfyksi = Apgar 0-3.  Ved hjertestop hurtig genoplivning og stabilisering. CPAP, forebyggelse af hypoglykæmi.
Astma Hoste, hvæsen, trykken for brystet. Især natlig hoste. Ekspiratoriske rhonci. Spirometri, peak flow. Nedsat FEV1/FVC, FEV1 stiger ved reversibilitetstest mere end 12%. Ilt. Beta2 agonist (bricanyl). Antikolinergika (Atrovent). ICS (Pulmicort). Systemisk steroid (Prednisolon). Antibiotika (penicillin). Kun NIV på intensiv. Sanering af allergener.
Astmatisk bronkitis Hoste, hvæsende vejrtrækning, ekspiratoriske rhonci og forlænget expir samtidig med virale infektioner. Klinisk Beta2 agonist (bricanyl) på spacer. Ved svære tilfælde kan forebygges med ICS (Pulmicort). Opfordre til rygestop og sanering af allergener.
Atelektase Åndenød. Ifm. pneumoni eller kirurgi. Rtg. thorax. Hvidlig område der dog er mere gennemskinnelig end væske. Mindre gennemskinnelighed ved hjerte. Ofte selvlimiterende, PEP-fløjte. Beta2 agonist øger evne til at hoste slim op. Antibiotika ved pneumoni.
Atopisk dermatit Kløende udslæt med ødem og evt. vesikler. Afskalning og fortykket hud. Ses især i bøjefurer. Klinisk Fugtighedscremer (højt fedtindhold). Binyrebarkhormoncreme. Kaliumpermanganatbade eller chlorhexidin kan forebygge og behandle infektion.
Atrieflagren EKG hvor savtakket mønster ses Som atrieflimmer
Atrieflimmer Uregelmæssig hjerteaktion med smalle QRS komplekser og manglende p-takker på EKG Rytmekontrol, frekvenskontrol. Vurder indikation for AK-behandling ved CHADSVASC-score og hold op imod HASBLED score. Ved manglende AK-behandling vurderes indikaton for aurikellukning.
Atrieseptumdefekt Symptomer på hjertesvigt Medfødt hjerteanomali. Hul i atrieseptum. Ekko diagnosticerer. De fleste behøver ikke behandling. Større eller symptomatiske lukkes kirurgisk.
Autoimmun hæmolytisk anæmi Anæmi og ikterus. Kolde tæer og fingre ved kuldeantistoffer. Direkte Coombs test positiv – ved stuetemp = varmeantistoffer, ved lavere temp. = kuldeantistoffer. Tegn på hæmolytisk anæmi, dvs. Hb lav, retikulocytter høj, haptoglobin lav, bilirubiner høj, LDH høj.
Screening for underliggende sygdom herunder RF, ANA, serologi med EBV, CMV.
Ved varmeantistoffer steroid og biologiske lægemidler (Rituximab). Blodtransfusion hvis nødvendigt.
Ved kuldeantistoffer beskyttelse mod kulde. Blodtransfusion gives med opvarmet blod.
AVNRT Erkendes på EKG Ufarligt, men ablation kan kurere forstyrrelsen.
Bakers cyste Udfyldning af knæhase der spænder og opdages tilfældigt. Selvlimiterende og forsvinder af sig selv.
Blærecancer Hæmaturi. Hyppig vandladning, symptomer på blærebetændelse. Trykkende smerter bag skambenet. Typisk ryger eller eksponering for kemikalier. Cystoskopi af blæren Cystoskopi eller cystektomi. Pt. med hæmaturi uden oplagt årsag skal i kræftpakke.
Bronkiolit Forkølelse, hoste og subfebrilia hos børn. Klinisk diagnose. Fund af RSV i nasosekret. Symptomatisk. Sugning af sekret, ilt, CPAP. Sjældent intubation. Nok væske og ernæring.
Bursitis Blød hævelse ved bursa. Blød hævelse ved bursa Som regel ingen. Evt. NSAID eller steroidinjektion.
Bygkorn Rødt, hævet og ømt område på indersiden eller ydersiden af øjenlåget. Klinisk Ved infektion incission. Evt. antibiotika. Ellers selvlimiterende.
Cauda equina syndrom Føleforstyrrelser i ridebukseområdet, seksuel dysfunktion, problemer med urin og afføring. Residualurin efter vandladning. MR-scanning af total columna. Blærescan mhp. residualurin. Akut operation
Cellulitis Inflammation i subcutus perorbital. Der skelnes mellem periceptalt og postceptalt, og denne skelnen er vigtig for alvorligheden. Klinisk Bredspektret antibiotika (dicloxacillin, penicillin, clindamycin), detumiserende næsespray, kirurgisk udtømning af sinus. ØNH tilsyn.
Choanal atresi Manglende respiratorisk flow gennem næsen. CT scanning. Medfødt blokering af næsegangen. Operation
Cholecystit Akutte smerter og ømhed under epigastriet til højre. Kvalme og opkast. Feber og leukocytose. Klinisk, men bekræftes ved UL (dilateret galdegang, galdesten). Kolecystektomi efter 2-3 mdr. Ved akut indenfor 4-5 dage.
Cirrose Anamnese med alkohol og hepatitis. Ascites, hudkløe, ikterus, blødningstendens, osteoporose. Serologi for hepatitis C. Patologiske leverprøver. Leverbiopsi. Behandling af komplikationer som ascites eller variceblødning. Vurdere indikation for levertransplantation.
Claudicatio intermittens Smerter ved aktivitet og lindring ved hvile. Opmærksom ved hvilesmerter (svarer til ustabil angina). Fontaine grad I-IV. Claudicatio er grad II. Iskæmiske sår eller ganggræn er grad IV.
AB-index<0,90.
Gangtræning og rygestop. Trombocythæmmer og statiner. Ved utilfredsstillende effekt eller udvikling til kritisk iskæmi, karkirurgi.
CLL Ofte kun træthed. Leukocytose. Knoglemarvsbiopsi, flowcytometri og kromosomundersøgelse. Ofte blot observation, ved ingen symptomer. Ellers behandling med monoklonale antistoffer. Evt. knoglemarvstransplantation.
CML Træthed, let feber og vægttab Leukocytose. Knoglemarvsbiopsi, flowcytometri og kromosomundersøgelse med påvisning af Philadelphia kromosom. Den er kronisk og man lever ofte med den.
Coarctatio aortae Hypertension, hjertesvigt. Medfødt hjertefejl med indsnævring på aorta. Diagnosticeres med MR/CT. Ved symptomer som hypertension, operation.
Colitis ulcerosa Blod og slim i afføring. Ofte defækation. Endoskopi med biopsi Steroider og mesalazin. Forhindre remission.
Colon irritable Smerter og ubehag. Forstyrret afføringsmønster. Diarre og forstoppelse, oppustethed. Lindring ved defækation. Udeluk organisk sygdom. Diagnose iht. ROM IV kriterier. Udeluk farlig sygdom. Mere fibre i kosten (HUSK).
Conjunctivitis Conjunctival rødme, pusproduktion, lysskyhed, svien, kløe. Obs. kontaktlinser er keratit indtil det modsatte er bevist – henvis til øjenlæge. Podning fra øjne. Rens pus fra øjne med isoton NaCl. Undgå smitte fra øjne. Vask fingre. Antibiotika (Kloramfenikol).
Crohns syndrom Blod og sekret i afføring. Ofte afføring. Endoskopi med biopsi. Forhindre remission. Antidiarremidler. Ved anfald steroid og biologiske lægemidler.
Cushings syndrom Moon face, strækmærker, vægtøgning, psykiske reaktioner, træthed, diabetes, osteoporose. Endokrinologisk udredning. Skelner mellem primær og sekundær og ektopisk. Udredes ved kort og land dexamethason test, for at se om man kan supprimere produktionen. Transfenoidal operation ved hypofyseadenom. Ellers laporaskopisk fjernelse af binyren og evt. cortisoltilskud livslangt.
Cystisk fibrose (CF) Gentagne pneumonier. Fedtet diarrer, vægttab. Meget salt i sved. Svedtest. Antibiotika, lungefysiologi, astmabehandling. Lungetransplantation.
Cystit Hyppig vandladning, smerter ved vandladning, små vandlninger Urinstix. Urin D+R. Ved ukompliceret antibiotika (Selexid). Ved kompliceret skal årsagen udredes. Gravide skal have profylaktisk antibiotika ved fødslen.
Cøliaki Langvarig diarre. Vægttab. Vigende vægtkurve på vækstkurve. Cøliakiscreening. Hvis positiv endoskopisk biopsi. Glutenfri diæt.
Dehydrering Klinisk udfra tørst, træthed, takypnø, takykardi, forlænget kapillærrespons, svage perifære pulse, manglende tåreproduktion, tørre slimhinder, nedsat hudturgor, indsunkne øjne. Rehydrering. Seponer evt. diuretika.
Delirium Urolighed, konfus, pseudopsykotisk tilstand CAM-screening. Behandl underliggende lidelse. Smertestillende. Medicingennemgang. Optimal pleje. Fastvagt. Antipsykotika.
Demens MMSE test. CT-scanning. Demensudredning.
Diabetis insipidus Store diureser og store væskeindtag. Diuresemåling. Osmolalitet måling. Sikre væske og saltbalance. ADH analog.
Diabetisk ketoacidose Mavesmerter, opkastninger, påskyndet vejrtrækning (Kussmaul respiration), foetor acetoni ex ore, påvirket bevidsthedsniveau. BS, HbA1c, A-gas, U-ketonstoffer. i.v. væskeinfusion (isoton NaCl), i.v. insulininfusion, i.v. kaliumtilskud. Ikke for hurtigt BS-fald (risiko for cerebralt ødem). Bredspektret antibiotika ved løs indikation (infektion er årsag til modsatte er bevist).
Diabetisk nefropati Minimum screening en gang årligt. Albuminuri. BS, HbA1c. Kreatinin, elektrolytter. Optimal diabetesbehandling. Hypertension < 130/80.
Diabetisk polyneuropati Minimum screening en gang årligt. Føleforstyrrelser på ekstremiteter. Monofilaments test. Vibrationssanstest. Optimal diabetesbehandling.
Diabetisk retinopati Synsproblemer Visus, synsfeltsundersøgelse, oftalmoskopi Optimal diabetesbehandling. Evt. laser, medicinsk og kirurgisk behandling.
DIC Blødninger og tromber efter en infektion. Stigende laktat. Koagulationsfaktor 2, 7 og 10, INR, APTT, Fibrinogen, D-dimer, antitrombin, trombocytter og Hb. Man vil forvente trombocytopeni, forhøjet d-dimer, høj INR og APTT, nedsat antitrombin, lav fibrinogen og nedsatte koagulationsfaktorer. Blodtransfusion med FFP og Trc. Behandling af underliggende lidelse. Heparin.
Discus prolaps Lændesmerter, smerter, føleforstyrrelser og nedsat kraft i ben. CT. Neurologisk undersøgelse. Ofte selvlimiterende, smertestillende. Undgå tung belastning.
Divertikler Afføringsændringer, venstresidige koliksmerter, lindres ved defækation. CT af abdomen. Antibiotika
Downs syndrom Kromosomundersøgelse
Duschennes muskeldystrofi X-bunden (ses stort set kun ved drenge). Muskelsvaghed i proksimale muskelgrupper. Muskelbiopsi. Forhøjet creatininkinase. Mutationsanalyse. Steroider.
Dyslipidæmi Forhøjet total-cholesterol, forhøjet LDL og triglycerider. Nedsat HDL. Statiner – især ved hjertesygdomme
DVT Rødme, hævelse, ømhed og varme på crus Normal d-dimer kan udelukke DVT. UL af hele ben. Wells score.
Udred for lungeemboli.
Akut LMH. Kompressionsstrømper. AK-behandling med NOAK/VKA/LMH.
Dårlig trivsel Vigende vækstkurve Afhænger af årsag
Eklampsi Fødekramper ifm. præeklampsi BT, urinstix Forebyg kramper med MgSO4
Ekstrasystoler
Ektopisk graviditet Pludselig opståede mavesmerter hos kvinde i fertil alder hCG forhøjet, UL viser intet foster i uterus Operation hvor den skæres ud.
Encephalit Neurologiske fokale udfald. Feber, NRS. Lumbalpunktur. Blod D+R. Væske, steroid (dexamethason), antibiotika (ceftriaxon+penicillin), aciclovir.
Entesopati
Epiduralt hæmatom Hovedtraume. Hovedpine, kvalme, opkast, bevidsthedsændring, neurologiske udfald. CT. Akut operation.
Epidydimitis acuta Smerter i skrotum, palpapel ømhed ved epidydimis. Feber. Sviende vandladning, udflåd. Udeluk torsio testis. UL af skrotum, hvor der ses hyperperfusion (hypoperfusion ved torsio). Podning for klamydia og gonore. Antibiotika (Azithromycin/Doxycyklin)
Epifysiolyse Smerter i hoften Røntgen Undgå forværring
Epiglottitis acuta Feber, inspiratorisk stridor, påvirkning af stemme, vejrtrækningsproblemer, søløvehoste Kontakt ØNH Cefurixim, indretning efter D+R.
Epileptisk anfald
Essentiel tremor
Erysipelas (Rosen)
Facialisparese
Fald
Feberkramper Kramper hos små børn i alderen 0,5-6 år EEG hvis kompliceret. stesolid rectalt eller i kinden (buccolam). Afklædning. Undgå søvnmangel.
Folinsyremangel Træthed og bleghed. Speciel folinsyrefattig kost. Makrocytær anæmi, Folat nedsat Folinsyretilskud
Frossen skulder
Funktionel dyspepsi
Fæokromocytom
Føtal alkoholsyndrom
Galdestensanfald
Gastroenterit
Gastroskise
GBS infektion
GERD
Gestationel diabetis
GH mangel
Glaukom
Glomerulonefrit Fald i nyrefunktion. Ødemer, proteinuri, hæmaturi. ANCA, anti-GBM, ANA, anti-DNA. Nyrebiopsi med immunfluorescens. ANCA = ANCA associeret vaskulit. anti-GBM = anti-GBM GN eller Goodpasterous syndrom, ANA. ANA = SLE. Anti-DNA = SLE. Steroid (prednisolon) eller immunsuppresion. Postinfektiøs GN er ofte selvlimiterede. Loopdiuretika hvis ødemer. Ved nyresvigt dialyse eller nyretransplantation.
Goodpastereous syndrom
Granulomatose med polyangit (GPA)
Guillian-Barré syndrom
GvHD
Halscyster
Hantavirusinfektion
HELLP
Hepatitis
Hiatushernie
HIV infektion
Hjerneabsces
Hortons hovedpine
Hydrocefalus
Hyperaldosteronisme
Hjerteinsufficiens
Hjertestop
Hodgkin lymfom
Hydrocele
Hæmolytisk anæmi
Hypercalcæmi/hypercalcæmisk krise
Hyperkaliæmi
Hyperfosfatæmi
Hypernatriæmi
Hyperparathyroidisme
Hypertension
Hyperthyrodisme
Hypocalcæmi
Hypofosfatæmi
Hypogonadisme
Hypokaliæmi
Hyponatriæmi
Hypovolæmisk shock
Hæmofili
Hæmokromatose
Hæmolyse hos nyfødt
Hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS)
Højresidig grenblok
Høretab
IgA glomerulonefrit
Ikterus
Ileus/Volvulus Peritoneale smerter, manglende fæces og flatusproduktion. CT Masser af væske. Evt. operation.
Infektiøs artrit
Infektiøs endokardit
Influenza
Inguinalhernie
Invagination
Insulinforgiftning
Insulinom
Intrauterin væksthæmning
ITP
Jernmangelsanæmi
Juvenil reumatoid artrit
Kardiogent shock
Karpaltunnelsyndrom
Katarakt
Kawasakis syndrom
Keratit
KOL Hoste, hvæsen, trykken for brystet. Ekspiratoriske rhonci. Spirometri, peak flow. FEV1/FVC<70%. Ikke reversibel. Ilt (mål SAT 90%). Beta2 agonist (bricanyl). Antikolinergika (Atrovent). Systemisk steroid (prednisolon). Antibiotika (cefuroxim+amoxacillin). NIV ved lav pH og hyperkarpni. Årlige influenzavacciner.
Kolestase
Komælksallergi
Kronisk nyreinsufficiens
Kronisk polyneuropati
Laktoseintolerans
Lumbago
Lungeabsces
Lungecancer
Lungeemboli
Lungeempyem
Lungefibrose
Lungeødem
Lusingesyge
Malaria
Malignt lymfom
Malignt melanom
Mammacancer
Mb. Hirschsprungs
Mb. Waldenstrøm
Medullært tværsnitssyndrom
Membranoproliferativ glomerulonefrit
Meningit Høj feber, bevidsthedspåvirkning, NRS, evt. petekkier. Lumbalpunktur. Blod D+R. Væske, Antibiotika (Ceftriaxon+penicillin), Steroid (Dexamethason). Isolation indtil meningokokker er afkræftet, evt. anmeldelse og profylakse.
Menorrhagi
Metabolisk syndrom
Migræne
Mononukleose
Morfinforgiftning
Mors
Multipel endokrin neoplasi (MEN)
Multipel sklerose (MS)
Myastenia gravis
Myelodysplastisk syndrom (MDS)
Myelofibrose
Myelomatose
Myxødem
Nasal stenose
Nasale polypper
Nefritisk syndrom
Nefrogen anæmi
Nefrotisk syndrom
Nekrotiserende bløddelsinfektion
Neonatal ikterus
Neonatal sepsis
Neutropen feber
Nekrotiserende enterokolit (NEC)
Neuritis vestibularis
Non-hodgkin lymfom
Normaltrykshydrocefalus
Nyrearteriestenose
Nyrecancer
Nyresten
Obstipation
Opticusneurit
Osteoartrose
Osteomalaci/Vitamin D mangel
Osteomyelit
Osteopeni
Osteoporose
Ottitis externa
Ottitis media
Ovariecancer
Pancreatit
Paracetamolforgiftning
Paracitinfektion
Parkinsons sygdom
Perifær karsygdom (PKS)
Persisterende ductus arteriosus
PCOS
Perciniøs anæmi
Pericardit
Periorbital artrit
Peritonsillær absces
Phrenicusparese
Placentaløsning
Pleuraeksudat
Pleuritis
Pneumokoniose
Pneumoni Høj feber, hoste, respirationssynkrone smerter, krepitation, ekspektorat. CURB-65. Blod D+R. Ekspektorat/trachealsug D+R. Væske, antibiotika (penicillin)
Polycystisk nyresygdom
Polymyalgia reumatica
Portal hypertension
Postgastroenterit syndrom
Prolaktinom
Præmaturitet
Pseudoaneurisme
Pseudocrop
Pneumothorax
Polycytæmia vera (PV)
Prostatacancer
Prostatahyperplasi
Prostatit
Præeklampsi
Psoriasis
Psoriasisgigt
Pubertas præcox
Pubertas tarda
Pyeloronefrit
Pyonefrose
RADS
Rankeødem
Reaktiv artrit/postinfektiøs artrit
Reernæringssyndrom
Rejsediarré
Respiratorisk distress syndrom (RDS)
Reumatoid artrit (RA)
Rhabdomyolyse
Roskildesyge
Rotator cuff syndrom
Rumperet ovariecyste
Rygmarvsbrok
SAH Hyperakut kraftig hovedpine CT. Ro, antihypertensiva, smertestillende. Forhindre reblødning. Operation (endovaskulær coil, clips).
Sammenfald i ryggen
Sarkoidose
Schönlein Henochs syndrom (SHS)
Seglcelleanæmi
Sekretorisk ottitis media (SOM)
Sepsis
Septisk artrit
Septisk shock
Septum hæmatom
Sinusit
Sinusarrest
Sinusvenetrombose
Sjøgrens syndrom
Skarlagensfeber
SLE
Slugt fremmedlegeme
Spermatocele
Spinalstenose
Spondylartrit
Spændingshovedpine
SSSS
Steatose
Steno-Fallots tetralogi
Stressinkontinens
Subduralt hæmatom Hovedtraume. Hovedpine, kvalme, opkast, bevidsthedsændring, neurologiske udfald. CT. Akut operation.
Subkonjunktival blødning
Subkutant emfysem
Supraventrikulær takykardi
Syg sinusyndrom (SSS)
Synkope
T1DM
T2DM
Tennisalbue
Testikelbetændelse
Testiscancer
Thalassæmi
Tonsilit
Torsio testis
Tourettes syndrom
Transfusionskomplikation
Transposito vasorum
Trykpneumothorax
Transversiel myelit
TTP
Tuberkulose
Tumorlysesyndrom
Turners syndrom
Tør AMD
Ulcus
Urethritis
Urgeinkontinens
Urinretention
Urosepsis
Urticaria
Uræmi
Uterusfibromer
Uterusruptur
Vaginalprolaps
Varicocele
Venstresidigt grenblok
Ventrikelflimmer (VF)
Ventrikelhyperplasi
Ventrikelseptumdefekt (VSD)
Ventrikulær takykardi (VT)
Venøse sår
Vertebral kompression
Von Willebrand faktormangel
Våd AMD
Wegeners granulomatose
WPW syndrom EKG viser deltatak
Øresten
Øsofagusvaricer

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>